AnekaWeb.com

+ 670 7755 2611

ANIN FUIK, MADOHI, DOM ALEIXO

triangle

Kompetisaun Quis ba Ensinu Basico 2019

Quis hanesan sistema ida nebe uja hodi hatene liu tan konaba kapasidade estudante nian.
Liu husi Quis ne’e Escola Cadson Villa Beto hakarak halao aktividade ida ne’e atu bele fo vontade ba estuda sira no bele brani no estuda liu tan konaba material-materia nebe sira hetan.

Facebook Komentario