AnekaWeb.com

+ 670 7755 2611

ANIN FUIK, MADOHI, DOM ALEIXO

triangle

Sertame ba Pre-Sekundaria 2019

Sertame katak kadi kakutak hanesan maneira ida atu sukat estudante nia kapasidade.
Liu husi Sertame ne’e Escola Cadson Villa Beto halao ona aktividade kadi kakuta nian ba estudante 30 Siklu hodi bele hasae tan sira nia kapasidade konaba materia nebe mak iha no bele muda estudante nia hanoin diak liu tan ba future oin mai.

Facebook Komentario