AnekaWeb.com

+ 670 7755 2611

ANIN FUIK, MADOHI, DOM ALEIXO

triangle

Informasaun Hotu

Kompetisaun Lee ba Pre-Escolar

Kompetisaun Lee ba Pre-Escolar

Kompetisaun lee ba Pré-Eskolar hanesan método ida hodi prepara sira nia aan atu hakat ba ensino báziku 10 Classe. Liu husi kompetisaun ida ne’e Escola Cadson Villa Beto hakarak hanorin estudante...

Kompetisaun Quis ba Ensinu Basico 2019

Kompetisaun Quis ba Ensinu Basico 2019

Quis hanesan sistema ida nebe uja hodi hatene liu tan konaba kapasidade estudante nian. Liu husi Quis ne’e Escola Cadson Villa Beto hakarak halao aktividade ida ne’e atu bele fo vontade ba estuda...

Sertame ba Pre-Sekundaria 2019

Sertame ba Pre-Sekundaria 2019

Sertame katak kadi kakutak hanesan maneira ida atu sukat estudante nia kapasidade. Liu husi Sertame ne’e Escola Cadson Villa Beto halao ona aktividade kadi kakuta nian ba estudante 30 Siklu hodi...

Kurusus Lingua Ingles

Kurusus Lingua Ingles

Lingua Ingles hanesan lingua internasional ida nebe uja hodi halo komunikasun ba malu. Tamba lingua ingles sai hanesan lingua internasional, Eskola Cadson Villa Beto halao program extrakurikuler ...

Escola Cadson Villa Beto Program Saude

Escola Cadson Villa Beto Program Saude

Programa Saude "Bring Smile To The World" Servisu hamutuk ho NGO One2One Proteje nehan ba Estudante liu husi kose nehan loron ida dala rua...

Kompitisaun Lee ba Labrik

Kompitisaun Lee ba Labrik

Kompetisaun Lee ba Labarik Infantil no Ensino Baziku Primeiru ano hodi fo’o motivasaun ba Labarik sira bele lee komesa tinan...